All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: of
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: of

of {prep}
от
ahead of {adv}
преди
because of {prep}
заради
because of sth. {prep}
поради нщ.
of course {adv}
разбира се
естествено [прен.]
regardless of sth. {adv}
независимо от нщ.
suggestive (of) {adj}
подтикващ (към)
to accuse sb. of sth.
обвинявам нкг. в нщ.
to conceive of sth.
представям си нщ.
to consist of sth.
съставен съм от нщ.
to convict sb. of sth.
осъждам нкг. за нщ. [несв.]право
to notify sb. of sth.
уведомявам нкг. за нщ.
to rid sb. of sth.
освобождавам нкг. от нщ.
epitome of sth. {noun} [a typical example of]
олицетворение на нщ.
a couple of
няколко
a lot of {adv}
много
as of now
към настоящия момент [досега]
by means of {prep}
чрез
посредством
с помощта на
chock-full (of) {adj}
препълнен (с)
got rid of sb./sth. {past-p}
избавил се от нкг./нщ.
in front of {prep}
пред
in spite of {prep}
въпреки
lots of times
много пъти
out-of-date {adj}
стар [отживял]
what kind of
какъв [що за]
to be afraid of
страх ме е от
to be ashamed of
срамувам се от
to be ashamed of sth.
засрамвам се за / от нщ. [несв.]
to be full of sth.
напълнен съм с нщ.
to be proud of sb./sth.
гордея се с нкг./нщ.
to break oneself of sth. [habit etc.]
отучвам се от нщ. [несв.]
to coax sth. out of sb.
измъквам нщ. от нкг. [несв.] [информация, съгласие и пр.]
to kick sb. out of sth.
изгонвам нкг. от нщ. [несв.]
to let go of sb./sth.
пускам нкг./нщ. [несв.]
to make fun of sb.
подигравам [присмивам] се на нкг.
to take advantage of sb./sth.
възползвам се от нкг./нщ. [несв.]
apple of discord {noun} [also fig.]
ябълка {ж} на раздора [и прен.]мит.
area of application {noun}
област {ж} на приложение
Assumption of Mary {noun}
Успение {ср} Богородичнорелиг.
Bay of Bengal {noun}
Бенгалски залив {м}геог.
Bay of Biscay {noun}
Бискайски залив {м}геог.
block of flats {noun}
блок {м} [жилищен]
body of work {noun}
творчество {ср}изк.
bolt of lightning {noun}
светкавица {ж}метео.
clash of interests {noun}
сблъсък {м} на интереси
cloud of smoke {noun}
облак {м} (от) дим
conflict of interests {noun}
конфликт {м} на интереси
contract of employment {noun}
трудов договор {м}правопроф.
date of birth {noun} <DOB, d.o.b.>
дата {ж} на раждане
District of Columbia {noun} <D.C.>
Федерален окръг {м} Колумбияадмин.геог.
Evander (of Pallene) {noun}
Евандър {м}мит.
fear of loss {noun}
страх {м} от загуба
Gulf of Alaska {noun}
Аляски залив {м}геог.
Gulf of Bothnia {noun}
Ботнически залив {м}геог.
Gulf of Finland {noun}
Фински залив {м}геог.
Gulf of Mexico {noun}
Мексикански залив {м}геог.
Gulf of Venice {noun}
Венециански залив {м}геог.
hall of fame {noun}
зала {ж} на славата
head of state {noun}
държавен глава {м}админ.
Hecataeus of Miletus {noun}
Хекатей {м} от Милетгеог.ист.лит.
leave of absence {noun}
отпуска {ж}проф.
length of service {noun}
трудов стаж {м}проф.
letter of request {noun}
съдебна поръчка {ж}право
lots of fun {noun}
голямо забавление {ср}
man of letters {noun}
труженик {м} на перото
Member of Parliament {noun} <MP>
депутат {м} [в Англия]пол.
Mother of God {noun}
Богородица {ж}религ.
Myron (of Eleutherae) {noun}
Мирон {м}изк.ист.
piece of evidence {noun}
улика {ж}право
Resurrection of Jesus {noun}
Възкресение {ср} Христоворелиг.
Rhesus (of Thrace) {noun}
Рез {м}мит.
Резос {м} [Рез]мит.
Sea of Azov {noun}
Азовско море {ср}геог.
Sea of Japan {noun}
Японско море {ср}геог.
Sea of Marmara {noun}
Мраморно море {ср}геог.
Sea of Okhotsk {noun}
Охотско море {ср}геог.
Society of Jesus {noun}
Йезуитски орден {м}религ.
species of plant {noun}
растителен вид {м}бот.
Strait of Magellan {noun}
Магеланов проток {м}геог.
Strait of Messina {noun}
Месински пролив {м}геог.
time of day {noun}
време {ср} (на деня)
Transfiguration of Jesus {noun}
Преображение {ср} Господнерелиг.
a glass of water
една чаша вода
Beware of the dog!
Пази се от кучето!
birds of a feather [people of the same kind]
от един дол дренки
Out of the question!
Изключено!
to get the better of
надделявам над
to question the value of sth.
съмнявам се в стойността на нщ.
(piece of) gymnastics apparatus {noun}
гимнастически уред {м}спорт
Alexander III of Macedon {noun} [Alexander the Great]
Александър {м} III Македонски [Александър Велики]ист.
clouding of the lens {noun}
помътняване {ср} на лещата [на окото]мед.
community of property/acquests {noun}
режим {м} на общностправо
lack of common sense {noun}
неразсъдителност {ж}
separation of property/acquests {noun}
режим {м} на разделностправо
small of the back {noun}
кръст {м} [място на гърба]анат.
United States of America {noun} <USA>
Съединени американски щати {мн} <САЩ>геог.
after a set period of time {adv}
след определен период от време
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement