All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: of
 ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: of
of {prep}
z
because of {prep}
kvůli (k-u, č-u)
instead of {prep}
místo
irrespective (of sth.) {adv} [coll.]
bez ohledu (na co)
of course {adv}
samozřejmě
out of {prep}
mimo
regardless of {conj}
nazávisle na
regardless of sth.
bez ohledu na co
sth. consists of
[něco] se skládá z
symptomatic of sth. {adj}
příznačný pro co
to dream of sth.
snít [nedok.] o čem
to think of sth.
myslet [nedok.] na co
abandonement of sth. {noun}
opuštění {n} č-o
vzdání se {n} č-o
zřeknutí se {n} č-o
awareness of sth. {noun}
povědomí {n} o čem
spoonful of {noun}
lžička č-o {f}
because of her
kvůli ní
free of charge {adj}
bezplatný
free of charge {adv} <f.o.c., FOC> [postpos.]
zadarmo
in front of {prep}
před
limb of Satan
čertovo kvítko
oblivious of/to sth. {adj}
nevědomý si č-o
zapomněvší co [arch.]
on behalf of {prep}
jménem
out of order
mimo provoz
to be afraid of
mít strach z
to be proud of sth.
být hrdý na n-o
to be sure of sth.
být si jistý [čím]
to be tired of
být unaven z k-o,č-o
to consider of importance
zvážit důležitost [dok.]
to expect (of, from)
očekávat od [nedok.]
to get rid of sb./sth.
zbavit se k-o/č-o [dok.]
to run out of sth. [e.g. provisions]
dojít [dok.]
to take care of
pečovat o [nedok.]
[Czech] Collection of Laws {noun} <Coll.>
Sbírka {f} zákonů <Sb.>právo
adverb of manner {noun}
příslovce {n} způsobuling.
amount of time {noun}
trvání {n}
Bay of Pomerania {noun}
Pomořanský záliv {m}geogr.
breach of contract {noun}
porušení {n} smlouvyprávo
bunch of flowers {noun}
kytice {f}
burden of proof {noun}
důkazní {n} břemenoprávo
Chief of Police {noun} [Am.]
policejní prezident {m}
choice of cheese {noun}
výběr {m} sýra
code of law {noun}
zákoník {m}právo
contract of carriage {noun}
přepravní smlouva {f}právo
contract of employment {noun}
pracovní smlouva {f}právo
contract of guaranty {noun}
smlouva {f} o ručeníprávo
contract of insurance {noun}
pojistná smlouva {f}právo
contract of lease {noun}
nájemní smlouva {f}právo
contract of sale {noun}
kupní smlouva {f}právo
economy of production {noun}
hospodárnost {f} výrobyhosp.
factor of safety {noun}
míra {f} zabezpečenosti
glass of water {noun}
sklenice {f} vody
lack of understanding {noun}
nedostatek {m} porozumění
letter of condolence {noun}
kondolence {f} [dopis]
list of publications {noun}
seznam {m} publikací
lust of conquest {noun}
dobyvačnost {f}
majority of shares {noun}
většinový podíl {m}
matter of principle {noun}
otázka {f} principu
Mount of Olives {noun}
Olivetská hora {f}
pattern of damage {noun}
charakter {m} poškození
place of work {noun}
místo {n} výkonu práce
point of view {noun}
úhel {m} pohledu
quantity of electricity {noun}
elektrický náboj {m}fyz.
rate of pay {noun}
platová stupnice
rule of thumb {noun}
pravidlo {n} palce
secrecy of correspondence {noun}
listovní tajemství {n}
secrecy of letters {noun}
listovní tajemství {n}
sense of taste {noun}
chuť {f} [smysl]
sense of touch {noun}
hmat {m}
time of day {noun}
denní čas {m}
tin of food {noun}
konzerva {f}
turn of events {noun}
vývoj {m} událostí
a vast number of
nespočet
by word of mouth {adv}
ústně
for reasons of safety
z důvodů bezpečnosti
in the middle of {prep}
uprostřed
out of one's mind {adj} [insane]
pomatený
Out of the question!
Bez diskuze!
Bez diskuse!
state-of-the-art {adj}
nejmodernější
Take care of yourself!
Dej na sebe pozor!
Dávej na sebe pozor!
to be found guilty of
být shledán vinným zprávo
to be in charge of sth.
mít na starost co
to feel ashamed (of oneself)
stydět se (za k-o) [nedok.]
to have had enough of sb.
mít č-o dost
a bunch of scallions {noun}
svazek {m} jarních cibulek
acceptance of construction work {noun}
kolaudace staveb {f}
at the pinnacle of sth. {noun}
na vrcholu č-o
back of the hand {noun}
hřbet ruky {m}
back of the head {noun}
týl {m}anat.
city coat of arms {noun}
městský znak {m}herald.
court of first instance {noun}
soud {m} první instanceprávo
day of the week {noun}
den v týdnu {m}
division of the field {noun}
heroldské figura {f}herald.
general theory of relativity {noun}
obecná teorie {f} relativityfyz.
heap of dirty dishes {noun}
hora {f} neumytého nádobí
hundredth of a second {noun}
setina sekundy {f}
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers