All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   FI   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: sth.
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: sth.
something <sth.>
niečo {pron}
beyond sth.
nad rámec n-čoho
za hranicou n-čoho
na druhej strane n-čoho {prep}
by sth.
s použitím n-čoho
concerning sb./sth.
čo sa týka n-ho/ n-čoho
týkajúci sa n-ho/ n-čoho
sb./sth. came
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlo
sb./sth. is
n-o/ n-čo je
sb./sth. was
bol
something < sth.>
dačo {pron}
voľačo {pron}
čosi {pron} [zdôrazňuje neurčitosť, nejasnosť]
deride sb./ sth. [formal]
posmievať sa n-mu/ n-čomu [nedok.]
to abandon sth.
upustiť od n-čoho [dok.]
to access sth.
vstúpiť do n-čoho [dok.]
to accommodate sb./sth. [have room for]
pojať n-ho/ n-čo [dok.] [mať kapacitu]
to adopt sb./sth.
osvojiť si n-ho/ n-čo [dok.] [dieťa, názory ap.]
to adopt sth.
prijať n-čo [dok.]
to affect sb./sth.
pôsobiť na n-ho / n-čo [nedok.]
to age sth.
nechať vyzrieť n-čo [dok.]
to aid sth.
napomáhať n-čo [nedok.]
to allow sth.
dať súhlas na n-čo [dok.]
to annex sth.
zabrať n-čo [dok.] [územie]pol.
to antagonise sth. [Br.]
pôsobiť proti n-čomu [nedok.]
to antagonize sth.
pôsobiť proti n-čomu [nedok.]
to appreciate sth.
oceniť n-čo [dok.]
ceniť si n-čo [nedok.]
oceňovať n-čo [nedok.]
vážiť si n-čo [nedok.]
to apprehend sth. [formal] [understand]
rozumieť n-čomu [nedok.]
porozumieť n-čomu [dok.]
to approach sb./sth.
pristúpiť k n-mu/ n-čomu [dok.]
pristupovať k n-mu/ n-čomu [nedok.]
priblížiť sa k n-mu/ n-čomu [dok.]
približovať sa k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to ascend sth.
vystúpiť na n-čo [dok.]
ísť hore po n-čom [nedok.] [po schodoch ap.]
to ascertain sth.
zistiť n-čo [dok.]
dopátrať sa n-čoho [dok.]
to assert sth.
dožadovať sa n-čoho [nedok.]
to attack sb./sth.
zaútočiť na n-ho/ n-čo [dok.]
to attain sth.
dospieť k n-čomu [dok.] [dosiahnuť n-čo]
to attend sth.
zúčastniť sa na n-čom [dok.]
to authorise sth. [Br.]
dať súhlas na n-čo [dok.]
to authorize sth.
dať súhlas na n-čo [dok.]
to avenge sb./sth.
pomstiť n-ho/ n-čo [dok.]
to avert sth.
predísť n-čomu [dok.]
zabrániť n-čomu [dok.]
to avoid sb./sth.
vyhnúť sa n-mu/n-čomu [dok.]
vyhýbať sa n-mu/n-čomu [nedok.]
to avoid sth.
vyvarovať sa n-čoho [dok.]
to back sth.
cúvnuť s n-čím [dok.] [autom ap.]
cúvať s n-čím [nedok.] [autom ap.]
to balance sth.
uviesť do rovnováhy n-čo [dok.]
to beat sb./sth.
mlátiť [nedok.] n-ho/n-čo
to become sb./sth.
stať sa n-ým/ n-čím [dok.]
to biopsy sth.
uskutočniť biopsiu n-čoho [dok.]med.
to board sth.
vstúpiť na palubu n-čoho [dok.]
nastúpiť do n-čoho [dok.] [vlaku, lietadla ap.]
nasadnúť do n-čoho [nedok.] [vlaku, lietadla ap.]
to brandish sth.
hrozivo mávať n-čím [nedok.]
oháňať sa n-čím [nedok.] [zbraňou ap.]
to brave sb./sth.
čeliť n-mu/ n-čomu [nedok.]
vzdorovať n-mu/ n-čomu [nedok.]
to browse sth.
listovať v n-čom [nedok.]
to buckle sth. [fasten with a buckle]
zapnúť n-čo [dok.] [sponou, prackou]
to bust sth. [coll.]
rozmlátiť n-čo [dok.]
roztrieskať n-čo [dok.]
roztrepať n-čo [dok.] [rozbiť]
to butter sth.
natrieť maslom n-čo [dok.] [chlieb ap.]
potrieť maslom n-čo [dok.] [plech na pečenie ap.]
to bypass sb./sth.
vyhnúť sa n-mu/ n-čomu [dok.]
to call sb. sth.
nazvať n-ho n-čím [dok.]
to carry sth.
mať n-čo pri sebe [nedok.]
nosiť n-čo so sebou [nedok.]
niesť n-čo so sebou [dok.] [aj obr.: mať za následok]
to challenge sth.
vzniesť námietku proti n-čomu [dok.]práv.
to chase sb./sth.
hnať sa za n-ým/ n-čím [nedok.]
to claim sth.
nárokovať si n-čo [nedok.]
robiť si nároky na n-čo [nedok.]
to clasp sb./sth.
stisnúť n-ho/ n-čo [dok.]
stískať n-ho/ n-čo [nedok.]
pevne objať n-ho/ n-čo [dok.]
zovrieť n-ho/ n-čo [dok.] [stisnúť]
zvierať n-ho/ n-čo [nedok.] [stískať]
zovierať n-ho/ n-čo [nedok.] [stískať]
to climb sth.
vyliezť na n-čo [dok.]
vyšplhať sa na n-čo [dok.]
to climb sth. [mountain, peak]
vystúpiť na n-čo [dok.] [horu, vrchol]horolez.
to clock sb./sth.
všimnúť si n-ho/ n-čo [dok.]
to commemorate sb./sth.
pripomínať si n-ho/ n-čo [nedok.] [pamiatku ap.]
pripomenúť si n-ho/ n-čo [nedok.] [paniatku ap.]
to commit sth.
dopustiť sa n-čoho [dok.]
to compel sth.
vynútiť si n-čo [dok.]
vyžadovať si n-čo [nedok.]
to compromise sb./sth.
uškodiť n-mu / n-čomu [dok.]
to compromise sth. [one's principles etc.]
spreneveriť sa n-čomu [dok.] [svojim zásadám ap.]
to compromise sth. [principles etc.]
zradiť n-čo [dok.] [princípy ap.]
to conceal sb./sth.
skryť n-ho/n-čo [dok.]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers