All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: of
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: of
of
{prep} [+gen.]
{prep} [+lok.]
na {prep} [+ak.]
od {prep} [+gen.] [vyj. príčinu, dôvod, pôvod, pôvodcu]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
because of
kvôli {prep} [+dat.]
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
capable of sth.
schopný n-čoho {adj}
devoid of
bez {prep} [+gen.]
devoid of sth.
zbavený n-čoho {adj}
east of
východne od [+gen.]
incapable of sth.
neschopný n-čoho {adj}
independent of sb./sth.
nezávislý od n-ho/ n-čoho {adj}
independently of sb./sth.
nezávisle od n-ho/ n-čoho {adv}
instead of
miesto {prep} [+gen.]
namiesto {prep} [+gen.]
lots of
mnoho [+gen. pl.]
veľa [+gen. pl.]
kopa [+gen. pl.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
made of sth.
vyrobený z n-čoho [pri zachovaní pôvodnej podoby materiálu]
north of
severne od [+gen.]
of course
iste
pravda
isteže
pravdaže
samozrejme
prirodzene
of distinction [postpos.]
špičkový
vynikajúci
of me
zo mňa
out of
{prep} [+gen.]
mimo {prep} [+gen.]
von z {prep} [+gen.]
preč z {prep} [+gen.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
regardless of sth.
bez ohľadu na n-čo
south of
južne od [+gen.]
suggestive of sth.
budiaci dojem n-čoho
pripomínajúci n-čo {adj}
suspicious of sb.
podozrievavý voči n-mu {adj}
nedôverčivý voči n-mu {adj}
tons of [coll.]
veľa [+gen. pl.]
kopa [+gen. pl.] [ľud.]
hŕba [+gen. pl.] [ľud.]
fúra [+gen. pl.] [ľud.]
hromada [+gen. pl.] [ľud.]
typical of sb./sth.
typický pre n-ho/ n-čo {adj}
charakteristický pre n-ho/ n-čo {adj}
west of
západne od [+gen.]
to accuse sb. of sth.
obžalovať n-ho z n-čoho [dok.]práv.
to approve of sth.
schvaľovať n-čo [nedok.]
súhlasiť s n-čím [nedok.]
to assure sb. of sth.
ubezpečiť n-ho o n-čom [dok.]
to beware of sb./sth.
dať si pozor na n-ho/ n-čo [dok.]
dávať si pozor na n-ho/n-čo [nedok.]
to complain of sb./sth.
sťažovať sa na n-ho/ n-čo [nedok.]
to consist of sth.
pozostávať z n-čoho [nedok.]
to convince sb. of sth.
presvedčiť n-ho o n-čom [dok.]
to deprive sb. of sth.
zbaviť n-ho n-čoho [dok.]
ukrátiť n-ho o n-čo [dok.]
pripraviť n-ho o n-čo [dok.]
ochudobniť n-ho o n-čo [dok.]
to despair of sth.
zúfať si nad n-čím [nedok.]
to disapprove of sb./sth.
nesúhlasiť s n-ým/ n-čím [nedok.]
to disapprove of sth.
neschvaľovať n-čo [nedok.]
to dispose of sth.
disponovať n-čím [nedok.]
to heal of sth.
vyliečiť z n-čoho [dok.]
to hear of sth.
dopočuť sa n-čo/ o n-čom [dok.]
to notify sb. of sth.
oznámiť n-mu n-čo [dok.]
upovedomiť n-ho o n-čom [dok.]
informovať n-ho o n-čom [dok./nedok.]
to purge of sth. [fig.]
očistiť od n-čoho [dok.] [obr.]
to reek of sth.
páchnuť n-čím / po n-čom [nedok.]
to remind of sb./sth.
pripomínať n-ho/ n-čo [nedok.]
to repent of sth.
ľutovať n-čo [nedok.]
kajať sa z n-čoho [nedok.]
cítiť ľútosť nad n-čím [nedok.]
to think of sb./sth.
myslieť na n-ho/ n-čo [nedok.]
spomenúť si na n-ho/ n-čo [dok.] [začať myslieť na n-ho/ n-čo ]
to think of sth.
pomyslieť na n-čo [dok.]
administration of sth.
riadenie {n} n-čoho
appreciation of sth.
zmysel {m} pre n-čo
porozumenie {n} pre n-čo
apprehension of sth. [formal] [understanding]
pochopenie {n} n-čoho
porozumenie {n} n-čomu
awareness of sth.
uvedomenie {n} si n-čoho
uvedomovanie {n} si n-čoho
base of sth.
základ {m} n-čoho
bout of sth.
nával {m} n-čoho
záchvat {m} n-čoho
coil of sth.
kotúč {m} n-čoho
collection of sth.
súbor {m} n-čoho
connoisseur of sth.
znalec {m} n-čoho
consituent of sth.
prvok {m} n-čoho
devotee of sth.
priaznivec {m} n-čoho
display of sth.
prejav {m} n-čoho
ukážka {f} n-čoho
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers